0:25 14/12/2011
1. Sự ra đời của Quỹ Nghiên cứu phát triển miền Trung Miền Trung nói chung và Vùng 7 tỉnh/thành duyên hải nói riêng (bao gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa) là khu vực có tiềm năng lớn về kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển. Tuy nhiên, quá trình phát triển trong thời gian qua cho thấy sự thiếu liên kết, thiếu hợp tác giữa các địa phương trong việc tạo ra lợi thế, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao sức cạnh tranh của Vùng.