8:41 14/08/2012
Cỡ chữ

Nhằm thực hiện Biên bản cam kết đã được lãnh đạo chủ chốt 07 tỉnh/thành phố (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa) ký kết tại hội thảo “Liên kết phát triển 07 tỉnh duyên hải miền Trung” lần thứ nhất tổ chức ngày 15 tháng 7 năm 2011, tại thành phố Đà Nẵng,

Ngày 02/8/2012, tại thành phố Quy Nhơn, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Định phối hợp cùng với Ban Điều phối Vùng duyên hải miền Trung, Quỹ Nghiên cứu phát triển miền Trung tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ 4 với chủ đề “Kinh nghiệm thu hút đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp các tỉnh duyên hải miền Trung”.

 

BAN ĐIỀU PHỐI
VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đà Nẵng, ngày 13 tháng 8  năm 2012

 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI THẢO KHOA HỌC

“KINH NGHIỆM THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG”

 

Nhằm thực hiện Biên bản cam kết đã được lãnh đạo chủ chốt 07 tỉnh/thành phố (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa) ký kết tại hội thảo “Liên kết phát triển 07 tỉnh duyên hải miền Trung” lần thứ nhất tổ chức ngày 15 tháng 7 năm 2011, tại thành phố Đà Nẵng,

Ngày 02/8/2012, tại thành phố Quy Nhơn, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Định phối hợp cùng với Ban Điều phối Vùng duyên hải miền Trung, Quỹ Nghiên cứu phát triển miền Trung tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ 4 với chủ đề “Kinh nghiệm thu hút đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp các tỉnh duyên hải miền Trung”.

Tham dự Hội thảo khoa học có các đồng chí:

+ Đại diện các Bộ Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

+ Bí thư/Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư/Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Bí thư/Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư - Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư/Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Bí thư/Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Bí thư/Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận;

+ Chánh VPTƯ, Chánh VP UBND, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Khoa học Công nghệ, lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao các tỉnh/thành phố trong Vùng;  Lãnh đạo các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và lãnh đạo các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp;

+ Nhóm Tư vấn liên kết phát triển Vùng;

+ Lãnh đạo Quỹ Nghiên cứu phát triển miền Trung;

+ Đại diện các tổ chức quốc tế UNIDO, UNDP, UN-HABITAT, KOICA; đại diện đoàn doanh nghiệp Nhật Bản.       

Hội thảo đã nghe 01 báo cáo đề dẫn của Nhóm Tư vấn; 7 tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước; 07 phát biểu của các Lãnh đạo tỉnh/thành phố trong Vùng duyên hải miền Trung và 04 ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội thảo.

Đặc biệt, tại Hội thảo, Lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung đồng thuận và chứng kiến:

+ Lễ kết nạp tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận vào Ban Điều phối Vùng duyên hải miền Trung;

 + Lễ ký kết Biên bản chương trình hợp tác phát triển giữa các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong Vùng làm cơ sở để triển khai các công việc hợp tác tiếp theo.

Trên cơ sở các báo cáo, ý kiến phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Điều phối Vùng đã kết luận:

Một là, Cần hoàn thiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch các KCN trên cơ sở đánh giá tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và của Vùng, gắn kết với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu đô thị, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch nhà ở.

Hai là, Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng KCN, gắn kết cấu hạ tầng trong hàng rào và ngoài hàng rào KCN, đặc biệt là việc hoàn thiện hạ tầng giao thông đường bộ gắn kết các KCN ở từng địa phương.          

Ba là, Định hướng các ngành nghề tập trung thu hút vào từng KCN trên cơ sở tư duy cơ cấu kinh tế vùng, lợi thế so sánh và điều kiện phát triển thực tiễn của từng địa phương.

Bốn là, Xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư thống nhất vào các KCN giữa các tỉnh/thành phố Vùng duyên hải miền Trung; tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư chung cho các KCN trong Vùng để tăng tính hiệu quả, tránh chồng chéo; tăng cường liên kết phát triển giữa các doanh nghiệp trong KCN, giữa các KCN trong Vùng thông qua hỗ trợ trong sản xuất, tiêu thụ, đào tạo lao động, chuyển giao công nghệ.

Năm là, Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ các KCN, phục vụ người lao động và dân cư ở những địa bàn có ảnh hưởng của KCN.

Tại Hội thảo này, Ban Điều phối Vùng, Nhóm Tư vấn và Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung đã thống nhất trong thời gian tới tập trung triển khai một số công việc sau:

Một là, Mỗi tỉnh, thành phố xác định 03 dự án, công trình trọng điểm gửi về Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung (địa chỉ: 118 Lê Lợi, TP Đà Nẵng) trước ngày 31/8/2013 để tổng hợp; Lãnh đạo chủ chốt các tỉnh duyên hải miền Trung, Nhóm Tư vấn dự kiến sẽ có buổi làm việc với Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. 

Hai là, Mỗi tỉnh, thành phố đề xuất 03 vấn đề cấp thiết của địa phương để đặt hàng Nhóm Tư vấn (gửi về Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung trước ngày 31/10/2012). Trên cơ sở đó, Nhóm Tư vấn sớm hoàn thiện kế hoạch hoạt động hợp tác phát triển Vùng duyên hải miền Trung các năm 2013 - 2014, trong đó trọng tâm là phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam triển khai “Chương trình Xúc tiến đầu tư du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung” vào quý I/2013 tại Đà Nẵng.

Ba là, Tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học hợp tác phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung lần thứ 5 tại tỉnh Khánh Hòa dự kiến tổ chức vào tháng 6/2013 với chủ đề “Phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với lợi thế của các tỉnh duyên hải miền Trung”; đồng thời chuẩn bị Hội thảo khoa học hợp tác phát triển các tỉnh duyên hải miền Trung lần thứ 6 tại tỉnh Quảng Nam dự kiến tổ chức vào quý IV/2013.

Bốn là, Triển khai chương trình tuyển chọn đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn, giỏi ngoại ngữ (03 cán bộ/địa phương) gửi về Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung trước ngày 30/11/2012 để Ban Điều phối Vùng, Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung có những hỗ trợ, trợ giúp cần thiết, làm cơ sở tạo nguồn cán bộ chất lượng cao cho Vùng và Trung ương về lâu dài.

Năm là, Các tỉnh, thành phố trong Vùng duyên hải miền Trung tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các cam kết liên kết phát triển du lịch; triển khai các liên kết đào tạo nguồn nhân lực Vùng duyên hải miền Trung giữa các cơ sở đào tạo, dạy nghề và các đơn vị sử dụng lao động; và các chương trình hợp tác phát triển giữa các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao được ký kết tại Hội thảo lần này.

Trên đây là những kết quả và những nội dung chủ yếu của Hội thảo, Ban Điều phối Vùng xin báo cáo./.

 

    Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban Điều phối vùng duyên hải miền Trung;

- Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

- Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng;

- Chủ tịch HĐQL Quỹ NCPTMT;

- Giám đốc Quỹ NCPTMT;

- Nhóm tư vấn hợp tác phát triển Vùng,

- Lưu: Trung tâm TVNCPT miền Trung.

 

Xem album hình ảnh tại đây

TM. BAN ĐIỀU PHỐI

TRƯỞNG BAN

 (Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Bá Thanh 

Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng