0:25 14/12/2011
Cỡ chữ

1. Sự ra đời của Quỹ Nghiên cứu phát triển miền Trung

Miền Trung nói chung và Vùng 7 tỉnh/thành duyên hải nói riêng (bao gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa) là khu vực có tiềm năng lớn về kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển. Tuy nhiên, quá trình phát triển trong thời gian qua cho thấy sự thiếu liên kết, thiếu hợp tác giữa các địa phương trong việc tạo ra lợi thế, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao sức cạnh tranh của Vùng.

Sớm nhận thức được vấn đề trên, lãnh đạo 7 tỉnh/thành phố duyên hải miền Trung đã thống nhất sự cần thiết xây dựng và thực thi các chính sách, các cơ chế liên kết phát triển chung của Vùng, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững, cùng cả nước thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết XI của Đảng; hướng tới xây dựng một Vùng duyên hải phồn vinh của đất nước.

Thực thi nội dung liên kết phát triển đã thống nhất, lãnh đạo 7 tỉnh / thành nhất trí thành lập Quỹ Nghiên cứu phát triển miền Trung, có trụ sở đặt tại Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.

Quỹ Nghiên cứu phát triển miền Trung được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho các hoạt động nghiên cứu phát triển Vùng, bao gồm: tổng hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Vùng; nghiên cứu đề xuất các giải pháp, luận cứ khoa học cho việc liên kết phát triển Vùng bền vững; nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Vùng; giúp lãnh đạo các địa phương chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện các nội dung liên kết phát triển, tham mưu tổ chức các hội thảo, giao ban Vùng…

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ

2.1. Chức năng
- Quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm tạo kinh phí đầu tư nghiên cứu phát triển Vùng (bao gồm và không giới hạn ở chi phí cho hoạt động của Tổ Điều phối Vùng, Tổ Tư vấn liên kết phát triển Vùng và hoạt động chung của Vùng,..)
- Xây dựng, triển khai các chương trình, đề án nhằm mục đích hỗ trợ phát triển Vùng.
- Quản lý và sử dụng nguồn vốn của Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả.

2.2. Nhiệm vụ
- Quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Nhà nước giao.

2.3. Quyền hạn
- Được pháp luật bảo hộ với tư cách là một pháp nhân trước mọi hành vi trái pháp luật gây tổn hại đến tài sản, quyền lợi và uy tín của Quỹ.
- Được quản lý, sử dụng vốn và tài sản được giao; khai thác các nguồn lực nhằm tăng nguồn vốn để thực hiện nhiệm vụ.
- Được trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để vận động, quyên góp tiền tài trợ trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, theo đúng pháp luật Việt Nam.
- Được ban hành các quy chế, quy trình hoạt động để làm căn cứ triển khai hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của Quỹ trong từng thời kỳ.
- Được tuyển dụng, thuê mướn, bố trí, sử dụng và đào tạo cán bộ; lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng trên cơ sở kết quả hoạt động của Quỹ và có các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.
- Được cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Được quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức tổ chức, hoạt động của Quỹ

3.1. Hình thức tổ chức
Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung là một tổ chức xã hội tự nguyện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tự tạo vốn trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và đóng góp của các sáng lập viên để hoạt động theo mục tiêu của Quỹ.
Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu và tài khoản riêng.
Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung có tên giao dịch tiếng Anh là Central Region Research and Development Fund, viết tắt là CRDF. Trụ sở của Quỹ đặt tại thành phố Đà Nẵng.

3.2. Hoạt động của Quỹ
Hoạt động tài chính của Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung không vì mục đích lợi nhuận, mà nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, hỗ trợ phát triển Vùng.
Quỹ Nghiên cứu Phát triển Miền Trung có nghĩa vụ quản lý, sử dụng vốn theo quy định của Điều lệ Quỹ và đảm bảo sử dụng hiệu quả;

4. Cơ cấu tổ chức của Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung
Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung gồm có Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ.

4.1. Hội đồng quản lý Quỹ
- Hội đồng Quản lý Quỹ gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên.
- Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ là công dân Việt Nam và do các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ bầu với số phiếu quá nửa số thành viên; nhiệm kỳ Chủ tịch Quỹ cùng nhiệm kỳ Hội đồng Quản lý Quỹ. Chủ tịch chủ trì các cuộc họp của Hội đồng Quản lý Quỹ, điều hành việc triển khai nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng Quản lý Quỹ. Giúp việc cho Chủ tịch có các Phó Chủ tịch.
- Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ:
+ Hội đồng Quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể, họp thường kỳ tối thiểu [....] tháng một lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Hội đồng Quản lý Quỹ. Khi cần thiết, Hội đồng Quản lý Quỹ có thể họp bất thường để giải quyết các vấn đề cấp bách của Quỹ theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, hoặc theo đề nghị của Giám đốc Quỹ hoặc Trưởng ban kiểm soát, sau khi được Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chấp thuận.
+ Các cuộc họp của Hội đồng Quản lý Quỹ chỉ có hiệu lực khi có ít nhất 2/3 số ủy viên của Hội đồng Quản lý Quỹ tham dự. Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ vắng mặt phải thông báo lý do vắng bằng văn bản. Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ hoặc một ủy viên khác được Chủ tịch ủy quyền trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt làm Chủ tọa. Trong trường hợp cấp bách, việc xin ý kiến các ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ có thể được thực hiện bằng văn bản.
+ Tài liệu họp phải được chuẩn bị và gửi tới các ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ tối thiểu 3 ngày làm việc trước ngày họp. Nội dung cuộc họp phải được ghi chép đầy đủ vào biên bản họp.
+ Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định các vấn đề theo nguyên tắc đa số, mỗi ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết ngang nhau. Các quyết định của Hội đồng Quản lý Quỹ có hiệu lực khi có ít nhất 50% trở lên tổng số ủy viên trong Hội đồng có mặt biểu quyết tán thành. Trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì ý kiến theo phiếu của người Chủ tọa cuộc họp là quyết định cuối cùng. Ủy viên của Hội đồng Quản lý Quỹ có quyền bảo lưu ý kiến của mình và báo cáo sáng lập viên.
+ Nội dung và kết luận của các cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ phải được ghi rõ trong biên bản cuộc họp và được tất cả các ủy viên tham dự cuộc họp ký. Kết luận của cuộc họp được thể hiện bằng Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản lý và phải được gửi tới tất cả các ủy viên của Hội đồng Quản lý Quỹ.
+ Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ thay mặt Hội đồng Quản lý Quỹ ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản lý Quỹ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả phát sinh từ các quyết định đó. Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ có thể ủy quyền bằng văn bản cho một ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ ký thay.
+ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản lý Quỹ có tính bắt buộc thi hành đối với hoạt động của Quỹ. Giám đốc Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định đó. Giám đốc Quỹ có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo các sáng lập viên Quỹ, nhưng trong thời gian chưa có quyết định của các sáng lập viên thì vẫn phải chấp hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản lý Quỹ.
- Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
+ Thông qua phương hướng hoạt động của Quỹ.
+ Ban hành các quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu của Quỹ.
+ Phê duyệt định mức chi tiêu cho công tác quản lý Quỹ, kế hoạch tài chính, báo cáo quyết toán của Quỹ.
+ Quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc, Kế toán trưởng của Quỹ.
+ Quyết định cơ cấu tổ chức Quỹ.
+ Đề xuất những thay đổi về giấy phép thành lập và Điều lệ Quỹ với Bộ Nội vụ.
+ Quyết định tiếp nhận thành viên mới tham gia Quỹ.
+ Quyết định những vấn đề khác theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.
- Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung.

4.2. Ban Kiểm soát
- Ban Kiểm soát gồm có Trưởng Ban Kiểm soát, Phó Trưởng Ban và một số thành viên:
- Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ thành lập Ban Kiểm soát và bổ nhiệm các thành viên theo đề nghị của Hội đồng Quản lý Quỹ
- Ban kiểm soát Quỹ hoạt động độc lập và không chịu sự điều hành của Giám đốc Quỹ.
- Ban Kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
+ Kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo Điều lệ và các quy định của pháp luật;
+ Báo cáo, kiến nghị với Hội đồng Quản lý Quỹ về kết quả kiểm tra, giám sát và tình hình tài chính của Quỹ.
- Thành viên Ban Kiểm soát được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của Quỹ. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ.

4.3. Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ:
- Giám đốc Quỹ là công dân Việt Nam và do Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bổ nhiệm theo quyết định của Hội đồng Quản lý Quỹ. Giám đốc Quỹ là người đại diện trước pháp luật của Quỹ, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Quỹ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Quỹ:
+ Giám đốc Quỹ có trách nhiệm điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ; chấp hành các định mức chi tiêu của Quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng Quản lý Quỹ, Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật.
+ Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản lý Quỹ, tuyên truyền, quảng bá, vận động tài trợ phát triển Quỹ.
+ Ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm điều hành của Giám đốc và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.
+ Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Quỹ với Hội đồng Quản lý Quỹ, thành viên sáng lập Quỹ và Bộ Nội vụ.
+ Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Quỹ theo Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản.
+ Đề nghị Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bổ nhiệm Phó Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.
- Phó Giám đốc Quỹ và Kế toán trưởng:
+ Phó Giám đốc giúp Giám đốc điều hành Quỹ, được phân công quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Quỹ.
+ Việc bổ nhiệm, miễn nhiễm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng do Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định.
+ Kế toán trưởng phải đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn; có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Kế toán.
+ Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Quỹ là người giúp việc cho Giám đốc Quỹ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, các sáng lập viên và trước pháp luật về phần việc được Giám đốc phân công phụ trách.
- Bộ máy nghiệp vụ
+ Các bộ phận nghiệp vụ do Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể theo đề nghị của Giám đốc Quỹ, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ giao.
+ Lãnh đạo các bộ phận nghiệp vụ do Giám đốc Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật.
+ Lãnh đạo các bộ phận nghiệp vụ và cán bộ công chức, viên chức làm nhiệm vụ chuyên môn, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quỹ và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.

5. Chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán của Quỹ
- Hàng năm, Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung có trách nhiệm lập và xây dựng kế hoạch về vốn và sử dụng vốn. Việc lập kế hoạch thu, chi tài chính của Quỹ Nghiên cứu Phát triển miền Trung thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành.
- Chế độ tài chính của Quỹ được thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành.
- Quỹ thực hiện thu, chi, quyết toán theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật.
- Năm tài chính của Quỹ được tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.

6. Chế độ báo cáo của Quỹ
Quỹ có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng tài chính thường kỳ và kết quả sử dụng Quỹ và các báo cáo bất thường cần thiết khác để tường trình hoạt động của Quỹ theo yêu cầu của các sáng lập viên và của cơ quan quản lý.

7. Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Quỹ
Năm 2012, Quỹ tiếp tục hỗ trợ thực hiện các công tác, nhiệm vụ phát triển liên kết Vùng. Theo đó, sẽ tập trung vào:
- Phối hợp tổ chức 2 Hội thảo khoa học tại các tỉnh Thừa Thiên Huế và Bình Định.
- Thực hiện 4 đề tài nghiên cứu khoa học với các nội dung:
+ Nghiên cứu cơ chế và chính sách thu hút đầu tư vào các khu kinh tế tại các tỉnh duyên hải miền Trung
+ Nghiên cứu xây dựng Trung tâm hải sản Việt Nam tại duyên hải miền Trung
+ Liên kết đào tạo lao động kỹ thuật chất lượng cao cho các tỉnh duyên hải miền Trung.
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu Vùng các tỉnh duyên hải miền Trung.

Ngoài ra, Quỹ tiếp tục kêu gọi tài trợ, đóng góp từ các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; hỗ trợ thực hiện các dự án ký kết với các địa phương thuộc Vùng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn Vùng.